dummyfoto
logo-icon

Expertise

Wij beheersen alle facetten van het pensioenrecht. Wij adviseren en procederen onder meer over:

 • Wijziging van (pensioen)contracten, variërend van pensioenovereenkomst tot pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst
 • Geschillen over werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (werkingssfeer- en vrijstelling van verplichte deelname)
 • Collectieve waardeoverdracht van pensioen, buy-outs en liquidatietrajecten
 • Geschillen en uitleg over toeslagen/indexaties
 • Fiscaal pensioenrecht
 • Pensioenverzekeringen
 • Uitbesteding
 • Fusies van pensioenfondsen en andere pensioenuitvoerders
 • Oprichting algemeen pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen
 • Pensioenaspecten bij fusies en overnames van ondernemingen
 • Governance bij pensioenfondsen zoals bestuursmodellen
 • Geschillen met de toezichthouders DNB en AFM
 • Medezeggenschap
 • Gelijke behandeling

Onze cliënten

Wij werken voor ondernemingen, pensioenfondsen, verzekeraars, advocaten, ondernemingsraden, verantwoordingsorganen, belanghebbendenorganen, uitvoeringsorganisaties, en financieel adviseurs. Ook werken wij nauw samen met M&A advocaten bij transacties.

Als dat nodig is, kunnen wij een beroep doen op een uitgebreid netwerk van onafhankelijke topadviseurs – zoals actuarissen, notarissen en accountants – om een volledig geïntegreerde service te kunnen bieden.

logo-icon

Onze expertise

Adviseren

Wij adviseren ondernemingen, pensioenuitvoerders, uitvoeringsorganisaties, ondernemingsraden, verantwoordings- en belanghebbendenorganen en advocaten in klare taal over juridische en praktische aspecten van pensioenregelingen.

Veel juristen ‘adviseren’ door na een lange inleiding een opsomming te geven van de mogelijke uitkomsten gevolgd door een disclaimer aan het slot. Deze het-kan-vriezen-en-het-kan-dooien-adviezen kaatsen de bal terug naar de cliënt. Die mag het verder uitzoeken.

Onze specialistische kennis over pensioenrecht stelt ons in staat om duidelijkheid te bieden. Veel (rechts)vragen beantwoorden wij met ja of nee, met een gedegen onderbouwing.

Onze wijze van adviseren is niet uniek maar wel zeldzaam. Wij adviseren met uitsluitend de vraag van de cliënt als uitgangspunt. Wij geven een mening, ook als de rechtsvraag aan de hand van open normen moet worden beantwoord. Om dan een mening te kunnen geven is kennis en ervaring nodig: kennis van het pensioenrecht en ervaring als advocaat. Precies aan dat profiel voldoen wij.

Procederen

Procederen vraagt veel van de betrokken advocaat maar evenzeer van de cliënt. Procederen is arbeidsintensief, tijdrovend en kostbaar. Niet voor niets bepalen de gedragsregels voor advocaten dat een minnelijke regeling vaak de voorkeur verdient boven een proces. Maar soms is procederen onvermijdelijk om het doel van de klant te bereiken.

Een goede procesadvocaat heeft kennis van de vakinhoudelijke kant, het procesrecht en weet het standpunt van zijn cliënt helder en overtuigend uiteen te zetten. Hij ziet en bedenkt strategieën. Aan dit profiel voldoen wij.

Wij hebben ervaring met procederen op ieder niveau. In civielrechtelijke procedures van de sector kanton tot en met gerechtshof, zowel in kort geding als bodemprocedures. In bestuursrechtelijke procedures staan wij cliënten bij van bezwaar en beroep tot en met het College van Beroep voor het bedrijfsleven (bij vrijstellingskwesties en tegen besluiten van DNB) of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (dispensatiekwesties van cao’s). Ook hebben wij ervaring in arbitrages en bindend adviesprocedures, ook als arbiter.

Overnames

De bijzonderheid van de arbeidsvoorwaarde pensioen is de externe uitvoering door een pensioenfonds of verzekeraar. Precies die bijzonderheid zorgt voor complicaties bij overnames. Bij activa-passiva transacties (overgang van onderneming) geldt het uitgangspunt dat de arbeidsvoorwaarden van rechtswege over gaan. Dit geldt ook voor pensioen, hoewel er een aantal uitzonderingen bestaat.

De uitvoering van de pensioenregeling gaat nooit van rechtswege over. De koper zal een nieuwe pensioenuitvoerder moeten vinden of moeten zorgen dat de pensioenregeling (tijdelijk) bij de oude pensioenuitvoerder wordt voortgezet. Hoewel bij een aandelentransactie alleen de zeggenschap verandert, spelen soortgelijke kwesties ook bij dergelijke transacties. Bijvoorbeeld omdat door een verbreking van het concernverband de aansluiting bij een ondernemingspensioenfonds niet kan worden voortgezet of de paraplu van een groepsverzekeringscontract wegvalt. En in alle gevallen is de mogelijk verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds een aandachtspunt bij overnames.

Overnames bieden ook kansen op pensioengebied, bijvoorbeeld om pensioenregelingen te harmoniseren. Ook daar zijn wij goed in thuis.

Wij hebben uitgebreide ervaring met overnames. Wij staan kopers en verkopers (via hun transactieadvocaten) bij in due diligence onderzoeken, bij het formuleren van contractsbepalingen in SPA’s en APA’s en in alle andere denkbare pensioenaspecten die zich bij overnames kunnen voordoen. Wij zijn goed bekend met de boekhoudkundige waardering van pensioenverplichtingen en de problematiek die speelt in verschillende jurisdicties.

Start typing and press Enter to search