held-advocaat-over-maarten-minnaard

Maarten Minnaard

Maarten Minnaard heeft 6 jaar als pensioenjurist bij de SFB Groep (nu APG) gewerkt waarna hij in 2003 overstapte naar de advocatuur. Maarten werkte bijna 14 jaar bij Houthoff, laatstelijk als advocaat-counsel. Maarten is een gedreven litigator.

Maarten heeft veel ervaring op het gebied van werkingssfeerdiscussies. Zowel aan de kant van de werkgever in discussies met bedrijfstakpensioenfondsen zoals PMT, PME, Bpf MITT, Bpf Foodservice en BpfBOUW. Maarten staat ook een aantal bedrijfstakpensioenfondsen bij waaronder Bpf Detailhandel.

Maarten is ook ervaren in bedenkingenprocedures rondom algemeenverbindendverklaringen van cao’s.

Maarten is naast civilist ook fiscalist met een grondige kennis van loonheffingen. Maarten is redactielid van de Pensioenbrief.

Maarten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht > Pensioenen.

Op grond van deze registratie is Maarten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Maarten (1968) is opgegroeid in Amsterdam-Buitenveldert en woont met zijn vriendin en hun drie kinderen in de Amsterdamse Houthaven. Maarten houdt van hardlopen en heeft sinds 1983 een seizoenskaart bij de plaatselijke betaald voetbalclub (vak 119).

Contactgegevens:
maarten@heldlaw.nl
+31 (0)6 10 94 14 21
+31 (0)20 261 76 53

Publicaties

Minnaard, ‘Experiment met zzp-pensioen in de maak’, Pensioenbrief 2018/103

Maarten bespreekt het experiment automatisch pensioensparen voor zzp’ers. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Brief met feitenrelaas mislukken pensioenakkoord’, Pensioenbrief 2018/98

Maarten bespreekt de brief van de Minister van SZW van 26 november 2018.  Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Geen hogere rekenrente pensioenfondsen’, Pensioenbrief 2018/96

Maarten bespreekt een bericht uit het Financieel Dagblad waarin de Minister van SZW aangeeft niets te zien in een hogere rekenrente.  Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Nederland weer op eerste plaats in pensioenranglijst’, Pensioenbrief 2018/95

Voor het eerst sinds 2011 staat Nederland weer op de eerste plaats van de pensioenranglijst, Maarten bespreekt deze ranking. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Implementatie IORP-II richtlijn in pensioenwetgeving’, Pensioenbrief 2018/85

Maarten bespreekt de IORP-II-richtlijn. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Meer of minder zekerheid in het nakomen van toegezegde nominale pensioenen vertaalt zich in hogere of lagere buffers’, Pensioenbrief 2018/83

Maarten bespreekt de brief van DNB over rekenrente van 19 september 2018 aan de Minister van SZW. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Actuarieel Genootschap: ‘Levensverwachting stijg minder snel’, Pensioenbrief 2018/82

Maarten bespreekt de door het AG gepubliceerde progonosetafel AG2018. Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Hof ‘s-Hertogenbosch wijst claim werknemer wegens uitblijven toeslagen af’, Pensioenbrief 2018/64

Maarten bespreekt een uitspraak van 8 mei 2018 waarin het hof ‘s-Hertogenbosch de vorderingen van voormalig werknemer tot schadevergoeding wegens het niet verlenen van toeslagen op pensioenaanspraken uit hoofde van aanvullende pensioenregeling afwijst… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019’, Pensioenbrief 2018/57

Maarten bespreekt het concept-wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019 met voorgestelde aanpassingen in de pensioenwetgeving… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Keuzemogelijkhede overdracht’, Pensioenbrief 2018/56

Maarten bespreekt de reactie van de Minister SZW op de motie Lodders inzake het in kaart brengen van belemmeringen bij individuele waardeoverdrachten… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: Pensioenfondsen laten zich te veel leiden door klein Clubje adviseurs’, Pensioenbrief 2018/53

Maarten bespreekt een bericht van het Financieel Dagblad over een onderzoek van de DNB waaruit zou blijken dat netwerken invloed hebben op de besluitvorming door bestuurders van pensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioenfederatie: regels staan fusies tussen pensioenfondsen in de weg’, Pensioenbrief 2018/39

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de kritiek van de Pensioenfederatie op het wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘DNB: financiële positie pensioenfondsen is verslechterd’, Pensioenbrief 2018/38

Maarten bespreekt naar aanleiding van een bericht van het Financieel Dagblad de daling van de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2018… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Geen aansprakelijkheid DNB na onrechtmatige uitschrijving pensioenfonds’, Pensioenbrief 2018/32

Maarten bespreekt een arrest van 9 maart 2018 waarin de Hoge Raad aansprakelijkheid van de DNB afwijst ondanks de onrechtmatige uitschrijving van het Pensioenfonds… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Rechtbank past de genuanceerde ontvangsttheorie toe’, Pensioenbrief 2018/30

Maarten bespreekt een uitspraak van 21 februari 2018 waarin de kantonrechter oordeelt dat op grond van de genuanceerde ontvangsttheorie de informatieplicht en de zorgplicht door het Pensioenfonds niet zijn geschonden… Bekijk publicatie…

Breuker en Minnaard, ‘Rechtspraak 2017’

Hans Breuker en Maarten bespreken in dit deel de rechtspraak uit 2017… Bekijk publicatie…

Huijg en Minnaard, ‘Afspraken over de grenzen van de medezeggenschap’, PM 2017/7

Maarten en Teun bespreken of een ondernemer vooraf afspraken kan maken met de OR over de grenzen van zijn bevoegdheden, zonder dat de OR daar later nog op terug kan komen. Hetzelfde geldt voor de vraag of een APF-bestuur dat met het belanghebbendenorgaan kan doen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Doelstellingen en uitgangspunten bij de opdrachtaanvaarding door pensioenfondsen’, TPV 2016/3

Art. 102a PW en zijn evenknie art. 109a Wet verplichte beroepspensioenregeling[2] worden vaak omschreven als de artikelen over de opdrachtaanvaarding. Art. 102a PW bevat echter meer dan alleen bepalingen over de opdrachtaanvaarding. In art. 102a PW zijn voorschriften en normen opgenomen die regelen dat een pensioenfonds een eenduidige, kenbare set aan doelstellingen en uitgangspunten ontwikkelt. Deze uitgangspunten dienen zowel voor de organen van het fonds als de

sociale partners richtsnoer te zijn bij hun rol in de uitvoering van de pensioenregeling. In deze bijdrage bespreekt Maarten art. 102a PW waarvan hij van mening is dat de redactie op onderdelen aan duidelijkheid te wensen overlaat… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Naschrift na reactie De volgorde der dingen in relatie tot de opdrachtaanvaarding’, TPV 2016/3

Maarten reageert op een reactie van mr. Swalef n.a.v. haar artikel in TPV over de opdrachtaanvaarding in TPV van februari 2016… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Contouren van een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling’, TPV 2016/31

Maarten beschrijft in dit artikel de contouren van een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling als alternatief voor de huidige verplichtstelling waar deelname in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht is gesteld. In de variant die ik beschrijf wordt de keuze voor een bepaalde pensioenuitvoerder overgelaten aan de werkgever… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioen wordt uitgebreid’, JutD 2016-0043

Maarten bespreekt de uitbreiding van het instemmingsrecht van ondernemingsraden… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Deelnemersraad Pf Unisys vangt bot bij Ondernemingskamer’, PM 2014/75

Maarten bespreekt de beschikking van 15 januari 2014 waarin de Ondernemingskamer van Hof Amsterdam de deelnemersraad van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland (SPUN) niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep tegen de wijziging van het pensioenreglement ter uitvoering van een eerder besluit over de versobering van de toeslagambitie… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Advocaatkosten-omzetbelasting  (btw) en de werkkostenregeling’, JutD 2014-0043

Maarten bespreekt de fiscale behandeling van Advocaatkosten, omzetbelasting (btw) en de werkkostenregeling n.a.v. een uitspraak over een arbeidsrechtadvocaat van het Hof van Discipline… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Bijstorting: wettelijke of contractuele plicht?’, PM 2013/82

In dit artikel bespreekt Maarten de onderbrengingsplicht van art. 23 PW, de gevolgen van een contractuele bijstortingsverplichting en welke juridische middelen een werkgever heeft om onder een bijstortingsverplichting uit te komen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Het beroepsrecht van deelnemersraden: 13 jaar, 11 uitspraken’, TPV 2013/38

Sinds 23 juni 2000 bestaat er voor deelnemersraden de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer van Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) ten aanzien van besluiten waarbij de deelnemersraad adviesrecht heeft. In dit overzichtsartikel zal aandacht geschonken worden aan de door de Ondernemingskamer gewezen uitspraken. De uitspraken worden voorafgegaan door een inleidende beschouwing over het beroepsrecht… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Bewindspersonen moeten geen invulling geven aan de wet, dat is voorbehouden aan de rechter’, Het Financieele Dagblad 2013

Maarten bespreekt in het FD de onduidelijkheid over instemmingsrecht van ondernemingsraad bij pensioenregelingen… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij pensioenregelingen’, JutD 2013-0069

In dit artikel bespreekt Maarten  het instemmingsrecht van ondernemingsraden bij pensioenregelingen… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Premie: kostendekkend, feitelijk of budgettair?’, PM 2012/60

In deze bijdrage analyseren Maarten en Mark de premiesmaken die de wet kent en de verhouding tussen kostendekkende premie en het budget. Daarbij komt de principiële vraag aan bod van de bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenfondsbestuur… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Naschrift bij artikel Geef bevoegdheden rond kostendekkende premie wettelijke basis’, PM 2012/81

Mark Heemskerk en Maarten Minnaard schrijven een naschrijft n.a.v. de reactie van Hans Breuker die weer reageerde op een artikel in Pensioen Magazine van april 2012 waar Mark Heemskerk en Maarten Minnaard in gaan op de mismatch die kan ontstaan tussen de kostendekkende premie en hetgeen sociale partners binnen de loonruimte als budget hebben afgesproken voor pensioendoeleinden… Bekijk publicatie…

Minnaard en L. van der Meij, ‘Persbericht De Nederlandsche Bank: 103 fondsen gaan mogelijk korten op pensioenen’, Ondernemingsrecht 2012/50

De schrijvers behandelen in dit artikel de vraag of er alternatieven mogelijk zijn voor korten op pensioen. Kan korten voorkomen worden binnen de wettelijke kaders? En zo ja, hoe?… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Wijziging pensioenregeling postactieven: Hof Amsterdam 12 juni 2012’, JutD 2012-0105

Maarten bespreekt de vraag of en op welke wijze de pensioenregeling kan worden gewijzigd als het gaat om dergelijke gewezen deelnemers en gepensioneerden (ook wel postactieven genoemd)… Bekijk publicatie…

Minnaard e.a., ‘Juridische aspecten van korten van pensioenen’, TPV 2011/8

De vermindering van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten is een uitzonderlijke herstelmaatregel, zowel in een nationale als in een internationale context. In Nederland komt deze bevoegdheid alleen toe aan pensioenfondsen en niet aan verzekeringsmaatschappijen. De wet en parlementaire geschiedenis zijn niet volstrekt helder en laten een aantal essentiële vragen helaas onbeantwoord. Tevens is niet geheel duidelijk of de wijze waarop met de kortingsmogelijkheid wordt

omgegaan wel in overeenstemming is met de IORP-Richtlijn. In dit artikel wordt een aantal belangrijke deelterreinen verkend, zonder dat de auteurs de pretentie hebben op elke vraag een antwoord te hebben. Hopelijk wordt hiermee het juridische debat over de kortingsregeling verder gestimuleerd… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Impasse Pensioenakkoord door juridische belemmeringen: invaren een zinkend schip?’, PM 2011/87

In de deze bijdrage analyseren Maarten en Mark of pensioenaanspraken en pensioenrechten zonder instemming van de rechthebbenden in een nieuw pensioenstelsel kunnen worden ingebracht… Bekijk publicatie…

Minnaard, noot bij HR 26 november 2010, PJ 2011/17

Hoge Raad casseert uitspraak Hof Den Bosch waarmee vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling fiscaal tot drie jaar beperkt blijft. Uitweg via negatief loon doorgesneden… Bekijk publicatie…

Minnaard en Heemskerk, ‘Pensioenakkoord knaagt aan rechten’, Het Financieele Dagblad 2011

Maarten en Mark bespreken de gevolgen als het zgn. Pensioenakkoord werkelijkheid zou worden… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Kortingsmaatregelen bij pensioenfondsen’, JutD 2011-0030

De Nederlandse pensioenfondsen, ooit toonbeelden van financiële rust en zekerheid, varen sinds de financiële crisis in turbulente wateren. In deze bijdrage staat Maarten stil bij de juridische achtergronden van deze kortingsmaatregelen en de risico’s… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Van pensioenakkoord naar pensioencontract’, JutD 2011-0120

In deze bijdrage komt het Pensioenakkoord ter sprake, en met name wat daar op volgt: de vertaling naar de praktijk… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Waardeoverdracht pensioen’, Het Financieele Dagblad 2010

Maarten bespreekt met Anne Mulder de bij betalingsproblematiek bij individuele waardeoverdracht… Bekijk publicatie…

Minnaard, noot bij Rb. ‘s-Gravenhage 25 november 2009, PJ 2010/62

Maarten bespreekt in een noot de uitspraak van Rechtbank Den Haag die een langere periode van vrijwillige voortzetting toestaat dan 3 jaar… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Waardeoverdracht pensioenrechten’, Het Financieele Dagblad 2009

Maarten reageert op een artikel in het FD van The Gommer die stelde dat werkgevers met werknemers kunnen overeenkomen dat van waardeoverdracht kan worden afgezien. Maarten  kwalificeert dit als riskant voor de werkgever… Bekijk publicatie…

Minnaard e.a., ‘Keuzerecht werkgever bij overgang van onderneming’, P&P 2008/7-8

Maarten bespreekt tezamen met drie andere schrijvers het keuzerecht werkgever bij overgang van onderneming n.a.v. een artikel van Prof. dr. E. Lutjens in Pensioen & Praktijk, nr. 5, 2008… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioen in de knel tussen fiscaal en civiel’, Forfaitair 2008/189

Pensioenregelingen worden inhoudelijk gevormd naar wat fiscaal mogelijk is, al is dat soms tot net aan het randje. Het civielrechtelijke kader volgt dus meestal het fiscale. Maar hoe wijzigingen in de fiscale faciliëring civielrechtelijk moeten worden doorgevoerd, is een probleem dat aan de praktijk wordt overgelaten… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘De Pensioenwet’, ArbeidsRecht 2007/26

Op 1 januari 2007 heeft de Pensioenwet de verouderde, na talloze wijzigingen met plakband en elastiek aan elkaar hangende, Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) vervangen. Met de op moderne leest geschoeide Pensioenwet verandert veel en eigenlijk ook heel weinig. In deze bijdrage geven wij  mrs. Minnaard en Kuypers een overzicht van wat anders wordt, hoe en wanneer in… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioen-bv kan nog steeds’, Het Financieele Dagblad 2007

Maarten bespreekt in het FD de mogelijkheden van een Pensioen-BV… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Pensioenwet’, JutD 2007-0025

De Pensioenwet heeft per 1 januari 2007 de oude, na talloze wijzigingen met plakband en elastiekjes aan elkaar hangende Pensioenen spaarfondsenwet (PSW) vervangen. Toch is niet alleen sprake van een cosmetische operatie. Ook inhoudelijk is veel veranderd en zijn met name de eisen die aan de communicatie worden gesteld flink aangescherpt. In dit korte artikel worden de meest in het oog springende wijzigingen toegelicht… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘De pensioengevolgen van de verkoop van ondernemingen’, ArbeidsRecht 2006/51

In dit artikel worden de belangrijkste pensioengerelateerde zaken beschreven die bij de verkoop van een onderneming spelen, zoals de vraag of een pensioenregeling bij verkoop mee overgaat, de uitvoering van de pensioenregeling en het vraagstuk van (collectieve) waardeoverdracht. Tot slot wordt kort aandacht besteed aan de mogelijke effecten van de van toepassing zijnde verslaggevingsregels… Bekijk publicatie…

Minnaard, ‘Met wetsvoorstel pensioen is niets mis’, Het Financieele Dagblad 2006

Maarten bespreekt in het FD de vrijwillige aansluiting van ondernemingen bij bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search