held-advocaat-over-teun-huijg

Teun Huijg

Teun Huijg is een ervaren pensioenrechtadvocaat die zijn sporen heeft verdiend bij gerenommeerde kantoren als Stibbe en Houthoff Buruma. Teun is redactielid van Tekst & Commentaar Pensioenrecht, Pensioen Jurisprudentie en Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming. Bovendien is hij secretaris van de Vereniging van Pensioenjuristen en lid van de Adviescommissie Pensioenrecht van de Orde van Advocaten.  Chambers typeert Teun als: “easy to communicatie with and committed” en: “high-quality, customer-focused and very experienced lawyer.”

Teun heeft unieke ervaring op complexe pensioendossiers. Hij trad op in prominente indexatie-, financierings-, opzeggings- en medezeggenschapsprocedures (Delta LloydINGPostNLKLMPensioenfonds Shell en Pensioenfonds Unisys). Ook heeft hij diverse procedures gevoerd tegen toezichthouders. Daarnaast heeft Teun als één van de weinige pensioenrechtadvocaten ruime ervaring met algemeen pensioenfondsen. Zo was Teun betrokken bij de oprichting van twee algemeen pensioenfondsen.

Teun heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht > Medezeggenschap en Pensioenen.

Op grond van deze registratie is Teun verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Teun (1980) is een Amsterdammer in hart en nieren. Hij heeft samen met zijn vriendin twee dochters en een zoon. Zijn hart gaat sneller kloppen van honkbal (coachen en scheidsen) en zwemmen (open water).

Contactgegevens:
teun@heldlaw.nl
+31 (0)6 29 55 18 46
+31 (0)20 261 76 51

Publicaties

Huijg, ‘Nogmaals de kwestie van de onvoorwaardelijke toeslag’, PensioenMagazine 2020/92

In deze bijdrage reageert Teun op het artikel van Erik Lutjens dat vaste indexaties gedurende het dienstverband wel onder het wijzigingsverbod zouden vallen…  Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Ter visie – Een oproep voor meer principiële benadering van derdenwerking in het pensioenrecht’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/3

In deze bijdrage pleit Teun Huijg voor meer aandacht voor derdenwerking in het pensioenrecht…  Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij rechtbank Oost-Brabant 13 september 2018, PJ 2018/173

In deze annotatie bij de Mebin-uitspraak gaat Teun Huijg in op de pensioenfondsenroute en twee andere routes – de incorporatie en het derdenbeding – … Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij rechtbank Limburg 8 november 2017, PJ 2018/3

In deze annotatie bij de Sabic-uitspraak gaat Teun Huijg in op de principiële impact en de reikwijdte van deze uitspraak.. Bekijk publicatie…

Huijg & Zwemmer, ‘Het derdenbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoeringsovereenkomst’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/3

In deze bijdrage schetst Teun Huijg tezamen met mr. dr. J.P.H Zwemmer twee situaties – één in het arbeidsrecht en  één in het pensioenrecht – waarin de werknemer er belang ij heeft een ander dan de werkgever direct aan te spreken op door die ander met de werkgever gemaakte afspraken… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Naar een nieuwe uitlegnorm bij verplichtstellingsbeschikkingen’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2018/1

In deze bijdrage geeft Teun Huijg antwoord op de vraag of het ten principale juist is dat niet (alleen) de cao-norm, maar (ook) de wetsuitlegmethoden worden toegepast bij de uitleg van een verplichtstellingsbeschikking…  Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eenzijdige omzetting pensioenleeftijd niet toegestaan’, Pensioenbrief 2017/83

Kantonrechter Roermond heeft geoordeeld dat pensioenfonds Sabic de pensioenleeftijd niet eenzijdig mocht verhogen. Daar gaat deze bijdrage over… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘(Informeren over) de afstandsverklaring: het luistert nauw’, PM 2017/10

Teun schrijft in dit artikel over de Tele 2-uitspraak. Die uitspraak gaat over het doen van afstand van deelname aan de pensioenregeling… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eenzijdige omzetting pensioenleeftijd niet toegestaan’, Pensioenbrief 2017/83

Kantonrechter Roermond heeft geoordeeld dat pensioenfonds Sabic de pensioenleeftijd niet eenzijdig mocht verhogen. Daar gaat deze bijdrage over… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Kuddegedrag pensioenfondsen’, Pensioenbrief 2017/71

DNB heeft onderzocht of er bij pensioenfondsen sprake is van kuddegedrag bij het beleggen. Teun bespreekt dat onderzoek… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Beëindiging versus wijziging van een pensioenregeling’, Pensioenbrief 2017/66

De scheidslijn tussen het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst en het daarmee feitelijk wijzigen van de pensioenovereenkomst is dun. De hier besproken uitspraak laat dat goed zien… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Doorsneepremie en degressieve pensioenopbouw’, Pensioenbrief 2017/57

In deze bijdrage wordt kort stilgestaan bij het advies van de Raad van State omtrent het afschaffen van de doorsneepremie en de invoering van de degressieve opbouw… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wijziging van pensioenfonds’, Pensioenbrief 2017/43

Teun bespreekt de hand van de Holland Casino-zaak: kan de werkgever eenzijdig van pensioenuitvoerder veranderen? Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Voorstel persoonlijk pensioenproduct’, Pensioenbrief 2017/51

In deze bijdrage wordt kort stilgestaan bij het voorstel van de Europese Commissie ter zake het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Stand van zaken wetsvoorstel fusie verplichtgestelde bpf-en’, Pensioenbrief 2017/36

Hierin geeft Teun de stand van zaken omtrent genoemd wetsvoorstel… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Keuze voor partnerpensioen niet gemaakt: geen recht op partnerpensioen’, Pensioenbrief 2017/30

Hoe ver strekt de zorg- resp. informatieplicht van een werkgever bij de keuze van haar werknemer om af te zien van partnerpensioen? Dat is de vraag waar de Kantonrechter Amsterdam zich over boog en waarover deze publicatie gaat  … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘De Verzamelwet pensioenen 2017: de puntjes op de i’, PM 2017/4

De Verzamelwet pensioenen 2017 wijzigt de Pensioenwet op verschillende punten, w.o.  betreffende het algemeen pensioenfonds, het instellen van een Raad van Toezicht en de voorwaardelijkheidsverklaring. Dit artikel gaat daarover … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Hof Amsterdam: de wet verbiedt gedifferentieerd korten niet’Pensioenbrief 2017/19

Hof Amsterdam oordeelde dat de wet gedifferentieerd korten niet verbiedt. In deze bijdrage destilleert Teun de belangrijkste vuistregel, en schetst de huidige positie van het desbetreffende fonds… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Verzamelwet Pensioenen 2017‘, Pensioenbrief 2017/3

Grote fondsen worden verplicht een raad van toezicht in te stellen. Alle verweesde fondsen kunnen opgaan in een algemeen pensioenfonds. De voorwaardelijkheidsverklaring wordt beperkt. Dit zijn enkele onderdelen van de Verzamelwet Pensioenen 2017, welke 1 februari 2017 bij de TK is ingediend. Teun bespreekt deze punten … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Ontwerpadvies SER: pensioeninvloed van werknemers in kleine ondernemingen‘, Pensioenbrief 2017/2

Op verzoek van SZW heeft de SER een conceptadvies gepubliceerd over de medezeggenschap van werknemers bij pensioenen in kleine ondernemingen. In deze bijdrage bespreekt Teun dat advies … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Voorontwerp: Wet waardeoverdracht klein pensioen‘, Pensioenbrief 2017/1

In deze bijdrage bespreekt Teun het voorstel-wetsontwerp van SZW tot verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenen en het vervallen van hele kleine pensioenen … Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Naschrift T. Huijg op “Een reactie op: Dwingende cao-doorwerking voormalige werknemers?”‘, ArbeidsRecht 2017/7

Teun schreef in 2016 in ArbeidsRecht over de dwingende cao-doorwerking bij voormalige werknemers. Daarop reageerde dhr. J. van Drongelen. Teun voorziet van repliek … Bekijk publicatie…

Huijg en Minnaard, ‘Afspraken over de grenzen van de medezeggenschap’, PM 2017/7

Teun en Maarten bespreken of een ondernemer vooraf afspraken kan maken met de OR over de grenzen van zijn bevoegdheden, zonder dat de OR daar later nog op terug kan komen. Hetzelfde geldt voor de vraag of een APF-bestuur dat met het belanghebbendenorgaan kan doen… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Dwingende cao-doorwerking voormalige werknemers?’, ArbeidsRecht 2016/38

Teun bespreekt of een werkgever de rechtsverhouding met zijn voormalige werknemers (gebonden en betrokken) kan wijzigen door een beroep te doen op dwingende cao-doorwerking. Meer specifiek: op artikel 9 Wet CAO. Teun concludeert – weliswaar voorzichtig – van wel… Bekijk publicatie…

Huijg en Heemskerk, ‘Instemmingsrecht OR bij pensioen: het was en blijft onduidelijk’, TPV 2016/13

Teun en Mark analyseren in deze bijdrage het wettelijke instemmingsrecht van de ondernemingsraad, zowel het dat was voor het nieuwe recht (per 1 oktober 2016) als daarna. Zij doen enkele aanbevelingen ter verbetering van dat recht… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘APF-statuten, (mede)zeggenschap en weerstandsvermogen: tien kritische noten’, PM 2016/8

Sinds januari 2016 bestaat er een nieuw type pensioenfonds; het algemeen pensioenfonds (het APF). Dit artikel kraakt tien kritische noten betreffende o.a. ringfencing, de medezeggenschap en de eis alle uitvoeringsovereenkomsten in de statuten te vermelden… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Hof Amsterdam 15 maart 2016, PJ 2016/57

In zijn annotatie bij deze uitspraak bespreekt Teun de vraag in welke mate een pensioenfonds er voor moet zorgen dat zijn informatie de deelnemer ook daadwerkelijk heeft bereikt… Bekijk publicatie…

Huijg, ´Naschrift mr. T. Huijg op Reactie: De rol van de partner in het pensioenrecht’, TPV 2016/7

Teun reageert in deze bijdrage op een reactie van mr. Van der Ham op één van zijn eerdere artikelen over de rol van de partner in het pensioenrecht… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘De rol van de partner in het pensioenrecht’, TPV 2015/36

Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder zijn de gangbare contractspartijen bij een pensioenregeling. De partner van de werknemer is echter óók betrokken. Dit artikel gaat over die partner en bespreekt uitgebreid zijn/haar juridische positie… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij HR 30 januari 2015, PJ 2015/79

In deze annotatie concludeert Teun dat er een duidelijke tweedeling bestaat in de rechtspraak over de vraag of werkgevers hun arbeidsvoorwaarde met voormalige werknemers eenzijdig mogen beëindigen. Werkevers mogen die voorwaarde doorgaans wijzigen indien die is vastgelegd in een cao (al dan niet indirect). Echter: is dat niet zo, dan is eenzijdig wijzigen  aanzienlijk moeilijker… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 1 september 2015, PJ 2015/157

Hof oordeelde (bij een overgang van onderneming) dat een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt beschermd tegen onbetaald gebleven pensioenpremies indien zowel de oude als de nieuwe werkgever onder zijn werkingssfeer valt. Teun bekritiseert deze uitspraak. Desondanks heeft de Hoge Raad het Hof overigens uiteindelijk wel gevolgd… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Uitvoeringsovereenkomst 2015’, PM 2014/170

Vanaf 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen, het zgn. nieuwe financieel toetsingskader (nFTK). Alle fondsen (en hun aangesloten werkgevers) worden daardoor gedwongen hun uitvoeringsovereenkomst aan te passen. Teun bespreekt o.m. de mogelijkheden die fondsen en werkgever hebben indien onderhandelingen stranden… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wel of geen indexatie na opzegging uitvoeringsovereenkomst’, PM 2014/78

Steeds meer uitvoeringsovereenkomsten worden opgezegd. Bij verzekerde pensioenregelingen gebeurt dat vrijwel ieder vijf jaar. Opzeggingen hebben vaak gevolgen voor de indexatieregeling. Teun bespreekt in dit artikel de complexe vraag wat voormalige werknemers kunnen doen tegen die gevolgen… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘De wezenskenmerken van het algemeen pensioenfonds’, P&P 2014

Het algemeen pensioenfonds (APF) is per 1 januari 2016 een feit. Sindsdien kan ook dit vehikel als pensioenuitvoerder fungeren. Teun bespreekt in dit artikel de wezenskenmerken daarvan op basis van het voorontwerp, zoals dat begin 2014 ter consultatie is voorgelegd… Bekijk publicatie…

Huijg en P.G. Vestering, ‘De-risking door aanpassing van de pensioenregeling’, TFR 2014-7/8.

De-risking staat centraal in dit artikel. Daaronder wordt verstaan het aldus wijzigen van de pensioenovereenkomst (de pensioenregeling) dat het reilen en zeilen van het pensioenfonds geen gevolgen meer heeft voor de balans van de werkgever. Belangrijk punt daarbij is het wijzigen van de afspraken omtrent indexatie. Maar ook het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst kan belangrijk zijn, bijv. omdat daarin een bijstortingsverplichting is opgenomen… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Hof Den Haag 9 september 2014, PJ 2014/163

Deze zaak gaat over het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst, en de gevolgen daarvan voor partijen. Het Hof oordeelt o.m. dat de werkgever daarna niet verplicht meer is kostenopslagen en uitvoeringskosten te betalen.  Teun zet alle relevante rechtspraak en literatuur bondig uiteen… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Hof Den Bosch, 26 augustus 2014, PJ 2014/149

Een oud werknemer ontvangt elf pensioenoverzichten. Daarop staat dat zijn pensioen € 22.425 bedraagt, terwijl hij op basis van het pensioenreglement eigenlijk maar recht heeft op € 16.631. Hof Den Bosch oordeelt dat het pensioenreglement voor gaat. Teun bespreekt de juridische betekenis van een uniform pensioenoverzicht, in relatie tot het pensioenreglement… Bekijk publicatie…

Huijg en J.M. van Slooten, ‘ De opzegging van de uitvoeringsovereenkomst’, TPV 2013/22

Hierin bespreken Teun en Jaap uitgebreid de regels die gelden bij het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomst. Zij staan stil bij het karakter van die overeenkomst (duurovereenkomst / verzekeringsovereenkomst), om vervolgens aan de hand daarvan uiteen te zetten welke wettelijke opzeggingsregels van toepassing zijn… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eenzijdige wijziging pensioenregeling door fiscale wetswijziging’, PM 2013/60

Pensioen is gedreven door fiscale spelregels. Die fiscale regels wijzigen regelmatig. Zo ook in 2015 (verlaging opbouw & aftopping). De pensioenovereenkomst moet doorgaans daardoor aangepast worden. Teun bespreekt aan de hand van rechtspraak hoe een werkgever dat eenzijdig kan doen… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wetsinterpretatie: de (on)vrijheden van de toezichthouder’, PM 2013/158

De toezichthouders DNB en AFM houden toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars. Bij overtreding van de Pensioenwet kunnen zijn handhavend optreden (aanwijzing, boete, etc.). Lang niet alle wettelijke regels zijn echter duidelijk (open normen). Datzelfde geldt voor de grenzen van de handhavingsbevoegdheden. Teun bespreekt dit, en meer, in deze publicatie… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Rb. Amsterdam 3 april 2013, PJ 2013-157

Rechtbank Amsterdam boog zich over de aard van de pensioenregeling (een zgn. eindloonregeling) en oordeelde dat in dit geval er geen sprake was van verjaring of van rechtsverwerking. Teun schijnt zijn licht hierover… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij HR 8 februari 2013, PJ 2013/60

Dit arrest is relevant voor de praktijk omdat daarin een richtsnoer wordt gegeven voor de mate van zekerheid waarmee een pensioenuitvoerder ervoor moet zorgen dat een belanghebbende informatie daadwerkelijk ontvangt. Teun geeft duiding en commentaar… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Algemene pensioeninstelling’, PBM 2013/3

In dit artikel concludeert Teun dat de algemene pensioeninstelling (de API) vooral interessant zal zijn voor de Nederlandse markt. Tegelijkertijd pleit hij er voor de API ook open te stellen voor een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Beleggingsbeleid in strijd met prudent person-regel’, IPNederland 2013-juni/juli

Teun bespreekt in de column Juridische Zaken van IPNederland een uitspraak van Rechtbank Rotterdam. Het betreft een geschil dat pensioenfonds Johnson & Johnson had met De Nederlandsche Bank (DNB) over zijn beleggingsbeleid… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Geliquideerd betekent nog niet ‘game over’, IPNederland 2013

Teun bespreekt een uitspraak van Rechtbank Rotterdam over een geschil tussen een (voormalige) partner en een geliquideerd pensioenfonds. De uitspraak illustreert dat een liquidatie (in dit geval in 1997) nog niet het definitieve einde van een fonds betekent (deze uitspraak dateert van 2011!)… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Deelnemer? Maar wie ben jij dan?’, P&P 2012/1

De pensioenuitvoerder moet pensioen uitkeren, ook al is de werknemer niet aangemeld en ook al is er (dus) geen premie voor hem betaald. Dat vindt De Nederlandsche Bank (DNB). In dit artikel bekritiseert Teun dat standpunt van DNB voor zover het verzekeraars en ondernemingspensioenfondsen aangaat… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Aansprakelijkheid van een verplicht gesteld bpf’, P&P 2012/5

De Nederlandsche Bank stelt als eis dat een pensioenuitvoerder (levensverzekeraar of pensioenfonds) pensioen moet uitkeren, ook al is de desbetreffende persoon nooit bij die uitvoerder aangemeld. Dit artikel bespreekt of die eis wel uit de wet voortvloeit voor zover het bedrijfstakpensioenfondsen betreft… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Hoge Raad: geen verjaring, want geen verplichting’ PM 2012/77

In februari 2012 kwam de Hoge Raad met een belangwekkende uitspraak in het pensioenrecht. De strekking daarvan is dat onder omstandigheden de pensioenvordering van een (voormalige) werknemer nimmer verjaart. Teun bespreekt deze uitspraak en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse praktijk… Bekijk publicatie…

Huijg en Barkhuysen, ‘Al of niet verplicht invaren van bestaande pensioenrechten’, TPV 2012/2

Tom en Teun bespreken in dit artikel de juridische obstakels voor het onderbrengen van al opgebouwd pensioen in een nieuw pensioencontract. Dit is ‘invaren’ gaan heten. Daarbij komen o.m. het EVRM en het EU Handvest aan bod… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Wet beperkt aantal nevenfuncties’, PBM 2012

De Wet bestuur en toezicht is in werking getreden per januari 2012. Die wet stelt paal en perk aan het aantal nevenfuncties dat een bestuurder of intern toezichthouder mag bekleden. Dit om het ‘old boys network’ tegen te gaan. Teun bespreekt de gevolgen hiervan voor het pensioenfondsen… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Hof Den Haag 27 juli 2006, PJ 2012/176

Deze uitspraak betreft de vereffening van een oorspronkelijk in liquidatie verkerend pensioenfonds. Om enige kleuring te geven aan deze uitspraak gaat Teun in zijn annotatie in op meer algemene zaken als de vereffeningsfase, de mogelijkheden die schuldeisers hebben om voor hun rechten op te komen en de door DNB gevraagde vrijwaring… Bekijk publicatie…

Huijg, noot bij Rb. Rotterdam 25 februari 2005, PJ 2012/181

Deze uitspraak betreft de heropening van de vereffening van een oorspronkelijk in liquidatie verkerend pensioenfonds. Voor een juiste context bespreekt Teun o.m. de fase van vereffening en de vrijwaring die DNB verplicht bij een buy-out… Bekijk publicatie…

Huijg en M. Heemskerk, ‘Een golf aan pensioenclaims dreigt’, FD 8 maart 2012

Teun en Mark berichten in dit FD-artikel over het standpunt van De  Nederlandse Bank omtrent het moeten uitkeren van pensioen, ook al is de desbetreffende persoon nooit aangemeld (en is nooit premie voor hem betaald). Daarbij wijzen zij ook op de gevolgen van een verjaringsarrest. Tezamen met DNB’s standpunt voorzien Teun en Mark een golf aan pensioenvorderingen… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘DNB in de fout bij Q&A’s over wijzigen indexatieregelingen’, PM 2012/112

Op de website van de Nederlandsche Bank (DNB) doet DNB uitspraken over het wel of niet kunnen wijzigen van een voorwaardelijke toeslagregeling ten aanzien van gepensioneerden (NB: na totstandkoming van dit artikel zijn deze uitspraken verwijderd). Teun laat in dit artikel zien dat die uitspraken juridisch geen hout snijden… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Eens gegeven blijft gegeven’, IPNederland juli 2012

Werkgever Staples en ondernemingspensioenfonds Staples hadden een geschil over de vraag of Veenman recht had op een korting op de pensioenpremie.  De  rechter oordeelde dat zo’n afspraak inderdaad bestond, en dat die afspraak niet te wijzigen was door te verwijzen naar de financiële crisis. Teun bespreekt deze uitspraak in dit artikel… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Standpunt DNB onjuist’, IPNederland 2012

Volgens De Nederlandsche Bank mogen pensioenuitvoerders geen aansprakelijkheidsuitsluiting hanteren voor het geval werknemers niet bij ze zijn aangemeld. Ten onrechte, vindt Teun. In zijn column zet hij uiteen waarom… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Uitspraak tegen ‘excessieve’ bijstorting’, IPNederland 2012

Teun gaat in op een spraakmakende zaak,  namelijk die omtrent de vraag of de werkgever Unisys moest bijstorten of niet. Kantonrechter Amsterdam oordeelde van niet en haalde daarbij de historie van de uitvoeringsovereenkomst er bij, de wijze van uitvoering en de gewijzigde situatie sinds de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Waardeoverdracht kan tot forse bijbetalingsverplichtingen leiden’, ArbeidsRecht 2011/52

Bij indiensttreding (maar overigens bij uitdiensttreding) kan de werkgever geconfronteerd worden met bijbetalingsverplichtingen. Die kunnen fors zijn, al naar gelang de specifieke situatie. Teun zet dit nader uiteen in deze publicatie. Overigens: sindsdien is er wetgeving gekomen die al te forse bijstortingen voorkomt… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Verplichte waardeoverdracht kan echt niet’, PM 2011/72

Teun pleit tegen een wettelijke verplichte waardeoverdracht bij einde dienstverband. Dit naar aanleiding van een eerder pleidooi daarvoor door Mr. Meijer… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘ECN & NRG vangen wederom bot’, IPNederland 2011

Hierin wordt één van de uitspraken besproken die het ECN-saga rijk is. Het betreft o.m. de vraag in hoeverre het de werkgever ECN/NRG vrij stond om de middelen van een depotovereenkomst toe te voegen aan een gesepareerd beleggingsdepot… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Gepensioneerde wint zaak tegen Bpf’, IPNederland 2011

Teun bespreekt een typisch geschil tussen een gepensioneerde en een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Namelijk over de vraag of de gepensioneerde recht heeft op het bedrag dat op het pensioenoverzicht staat (€ 40.000), of op het bedrag waar hij volgens het pensioenreglement recht op heeft (€ 22.000)… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘(Eenzijdig) beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan postactieven’, TRA 2010/57

In 2006 hebben werkgevers en masse eenzijdig hun werkgeversbijdrage in de ziektekosten van pensioengerechtigden beëindigd. Sindsdien is daarover veel geprocedeerd. Dit artikel zet de belangrijkste conclusies uiteen, gebaseerd op vijftien ziektekostenuitspraken. Deze conclusie zijn ook van belang voor het wijzigen van de pensioenovereenkomst… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘(Geen) verjaring van de verplichting van pensioenuitvoerders tot het doen van uitkeringen’, JutD 2010-0048

Teun bespreekt een uitspraak van Hof Den Bosch uit 2010. Daarin staat de vraag centraal of vorderingen omtrent pensioen verjaren. Met name wordt ingegaan op artikel 59 Pensioenwet… Bekijk publicatie…

Huijg, ‘Beëindiging/wijziging van arbeidsvoorwaarde van gepensioneerden is lastig’, JutD 2009-0132

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (2006) hebben werkgevers hun ziektekostenbijdrage aan gepensioneerden beëindigd. Dit heeft geleid tot een stroom aan jurisprudentie. In dit artikel wordt de balans opgemaakt en worden de vuistregels gedeeld die voortvloeien uit die jurisprudentie… Bekijk publicatie…

Start typing and press Enter to search