Artikel 10 Karakter pensioenovereenkomst

1 De pensioenovereenkomst houdt een premieovereenkomst in.

2 Een premieovereenkomst op basis van kapitaaldekking houdt in:

a een nieuwe premieovereenkomst;

b een verbeterde premieovereenkomst;

c een premie-uitkeringsovereenkomst; of

d een premie-kapitaalovereenkomst.

De pensioenovereenkomst houdt in:

a een uitkeringsovereenkomst;

b een kapitaalovereenkomst; of

c een premieovereenkomst.

Consultatiedocument, p. 16-17:

Kort gezegd zijn in het nieuwe pensioenstelsel de volgende vier typen premieregelingen mogelijk.

1. Het nieuwe contract
Aan de bestaande premieovereenkomsten wordt een nieuw type premieovereenkomst toegevoegd. Deze premieregeling kenmerkt zich onder meer door één collectief beleggingsbeleid voor in ieder geval de overrendementen voor actieve, gewezen en toekomstige deelnemers en pensioengerechtigden, waarbij financiële resultaten op basis van vooraf vastgestelde toedelingsregels worden verdeeld.

Er is sprake van pensioenopbouw in de vorm van voor de uitkering bestemde persoonlijke pensioenvermogens en van uitgebreide risicodeling. Bij deze premieregeling wordt het beleggingsrisico, het micro- en macro-langlevenrisico gedragen door de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Ook toekomstige deelnemers delen mee in deze risico’s via een integrale solidariteitsreserve.

2. De verbeterde premieregeling
Dit betreft de bestaande zuivere premieregeling. Deze wordt onder meer gekenmerkt door een gescheiden opbouw- en uitkeringsfase, waarbij op pensioendatum een opgebouwd individueel pensioenkapitaal wordt omgezet in of gebruikt voor een levenslange pensioenuitkering. Het beleggingsbeleid wordt op basis van life-cycles vormgegeven. Financiële mee- en tegenvallers worden op basis van behaalde rendementen direct verwerkt in de individuele pensioenvermogens. Afhankelijk van de vormgeving kunnen deelnemers al dan niet keuzevrijheid hebben voor beleggingsprofielen. De deelnemer kan daarnaast op de pensioendatum kiezen tussen een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering. Bij de variabele uitkering wordt het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase in een bepaalde mate risicodragend doorbelegd.

In de verbeterde premieregeling wordt het beleggingsrisico en het micro- en macro-langlevenrisico gedragen door de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Deze risico’s kunnen in de uitkeringsfase collectief worden gedeeld via een collectieve toedelingskring. Met dit wetsvoorstel wordt aanvullende risicodeling via solidariteitselementen mogelijk voor verplichtgestelde bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen.

3. De bestaande premie-kapitaalovereenkomst
Dit is een premieregeling waarbij door de werkgever ingelegde pensioenpremies, middels een kapitaalverzekering, direct worden gebruikt voor de aankoop van een gegarandeerd kapitaal op pensioendatum. Het beschikbare kapitaal wordt op pensioendatum omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering, tegen de dan geldende tarieven. Bij deze premieregeling wordt het beleggingsrisico en micro-langlevenrisico tijdens de opbouwfase overgenomen door de pensioenuitvoerder, maar is het macro-langlevenrisico voor rekening van de deelnemer. Ook draagt de deelnemer renterisico op de pensioendatum. Bij omzetting naar een variabele pensioenuitkering is er ook sprake van rente- en beleggingsrisico tijdens de uitkeringsfase.

4. De bestaande premie-uitkeringsovereenkomst
Dit is een premieregeling waarbij door de werkgever ingelegde pensioenpremies direct worden omgezet in een aanspraak op een vaste levenslange pensioenuitkering vanaf de pensioendatum. De premie wordt direct gebruikt om die aanspraak op een periodieke uitkering in te kopen. Zowel het (micro- en macro)langlevenrisico als het rente- en beleggingsrisico worden door de pensioenuitvoerder overgenomen.

Het eerste en tweede pensioencontract zullen toegankelijk zijn voor alle pensioenuitvoerders. Verzekeraars kunnen de premie-kapitaalovereenkomst en de premie-uitkeringsovereenkomst blijven aanbieden, omdat zij – anders dan pensioenfondsen – hierbij een nominaal kapitaal of pensioen verzekeren. Deze nominale garantie wordt uitsluitend door verzekeraars geboden. Voor pensioenfondsen vervalt daarom deze mogelijkheid.

[…]

Consultatiedocument, p. 18:

Het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling maken een meer gericht beleggingsbeleid mogelijk. In het nieuwe contract worden daartoe de beleggingsresultaten per leeftijdscohort toebedeeld. In de verbeterde premieregeling worden aparte beleggingsmixen per leeftijdscohort aangehouden. Desgewenst is in beide contracten daarnaast ook differentiatie naar deelnemersgroepen mogelijk. In beide contracten moet het beleggings- en renterisico passen bij de risicohouding van de leeftijdscohorten. Het kader voor de wijze waarop de risicohouding voor verschillende leeftijdscohorten moet worden vastgesteld, wordt beschreven in paragraaf 3.2.1. In premieovereenkomsten is geen sprake meer van de periodieke inkoop van pensioenaanspraken. Opbouw vindt plaats in persoonlijke vermogens en om te kunnen bepalen hoeveel pensioen op basis van het opgebouwde pensioenvermogen in de toekomst kan worden verwacht, wordt er met een projectierendement gerekend. Het projectierendement vervult een aantal belangrijke functies in het nieuwe stelsel die in paragraaf 3.2.2. worden beschreven.
Om te voorkomen dat in de uitkeringsfase teveel opgebouwd pensioenvermogen in de tijd naar voren wordt gehaald waardoor de kans op een laag pensioen op hoge leeftijd te groot wordt, worden in paragraaf 3.2.3. de wettelijke vereisten ten aanzien van de uitkeringssnelheid nader uitgewerkt.

[…]

Consultatiedocument, p. 53:

4b.2 Verschillende pensioenregelingen
4b.2.1 Vervallen van uitkeringsovereenkomsten
Een van de gevolgen van dit wetsvoorstel is dat het vanaf 1 januari 2026 voor sociale partners niet meer mogelijk is om een pensioenregeling in de wettelijke vorm van een uitkeringsovereenkomst af te spreken. Het huidige financieel toetsingskader wordt aan het vervallen van pensioenopbouw in deze pensioenovereenkomsten aangepast. Er zijn dan geen wettelijke eisen meer nodig voor het vaststellen van een kostendekkende premie of voor demping van die kostendekkende premie. Dat betekent dat de artikelen die dit betreft met dit wetsvoorstel komen te vervallen. Ook de regeling voor de premiekorting kan deels vervallen, met uitzondering van de wettelijke eisen voor terugstorting. De mogelijkheid tot terugstorting blijft namelijk gelden voor pensioenopbouw die vóór 1 januari 2026 is toegekend binnen een uitkeringsovereenkomst.

4b.2.2 Keuze voor vaste pensioenuitkering in de verbeterde premieregeling
Vóór inwerkingtreding van dit wetsvoorstel kan een deelnemer in een premieovereenkomst bij pensioeningang kiezen tussen een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering. Hierbij geldt voor de vaste pensioenuitkering bij pensioenfondsen het huidige financieel toetsingskader. In hoofdstuk 3 is opgenomen dat ook ná inwerkingtreding van dit wetsvoorstel deze keuze voor een vaste pensioenuitkering bij pensioenfondsen met een verbeterde premieregeling behouden blijft.

[…]

Consultatiedocument, p. 54:

4b.2.3 Premieovereenkomsten in het nieuwe pensioenstelsel
De wettelijke eisen in het huidige financieel toetsingskader hebben grotendeels betrekking op pensioenfondsen met een uitkeringsovereenkomst, maar het huidige financieel toetsingskader bevat ook een aantal eisen voor pensioenfondsen met een premie- of kapitaalovereenkomst. Denk hierbij aan de regels voor de beleggingen (prudent-person regel), beheerste en integere bedrijfsvoering, sleutelfuncties, de actuariële en bedrijfstechnische nota en de staten. Daarnaast geldt de prudent-person regel ook voor premieovereenkomsten uitgevoerd door verzekeraars en premiepensioeninstellingen. [voetnoot 59: Dit is geregeld in artikel 52 en 52a, van de Pensioenwet.] Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel blijven deze wettelijke eisen in principe gelden, ook voor het nieuwe contract. Enkele wettelijke eisen behoeven aanpassing voor het financieel toetsingskader vanaf 1 januari 2022, dat is hieronder uiteengezet.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search