Artikel 25 Eisen inzake inhoud uitvoeringsovereenkomst

1 In de uitvoeringsovereenkomst wordt in ieder geval een regeling opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

a de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld;

b de wijze waarop en termijnen waarin de verschuldigde premie moet worden voldaan met inachtneming van artikel 26;

c de informatie welke door de werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt verstrekt;

d de procedures welke gelden bij het niet nakomen van premiebetalingsverplichtingen door de werkgever;

e de procedures welke gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement in verband met het sluiten en wijzigen van een pensioenovereenkomst;

f de maatstaven voor en voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt indien van toepassing de uitgangspunten, regels en procedures welke gelden ten aanzien van een solidariteitsreserve waaronder:

1° de wijze waarop de solidariteitsreserve wordt gevuld;

2° de regels voor het uitdelen uit de solidariteitsreserve;

3° de gewenste en maximale omvang van de solidariteitsreserve;

4° het beleid ten aanzien van een lege of volle solidariteitsreserve;

5° de wijze waarop de solidariteitsreserve bijdraagt aan de intergenerationele risicodeling en stabiliteit; en

6° de samenhang en onderlinge consistentie van deze uitgangspunten, regels en procedures;

g de uitgangspunten en procedures welke gelden ten aanzien van de besluitvorming over vermogenstekorten en vermogensoverschotten dan wel winstdeling;

h de voorwaarden die gelden bij beëindiging van een met een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een algemeen pensioenfonds gesloten uitvoeringsovereenkomst. In deze regeling worden de belangen van zowel de verzekeraar, de premiepensioeninstelling of het algemeen pensioenfonds als de werkgever vanuit actuarieel en bedrijfseconomisch oogpunt op evenwichtige wijze gewaarborgd door rekening te houden met:

1° de overige voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst;

2° de gehanteerde tarieven; en

3° de winstdelingsvorm.

De regeling kan geen uitsluiting van collectieve waardeoverdracht inhouden;

i de criteria die de premiepensioeninstelling hanteert bij de keuze voor een verzekeraar voor de inkoop van een pensioenuitkering;

j de kosten die verband houden met de uitvoering van de pensioenregeling en die in mindering kunnen worden gebracht op een afgescheiden vermogen dat wordt aangehouden door een algemeen pensioenfonds;

k de kosten die ten laste kunnen worden gebracht van de premie voor een afgescheiden vermogen dat wordt aangehouden door een algemeen pensioenfonds; en

l de afspraken die met een algemeen pensioenfonds worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.

2 In de uitvoeringsovereenkomst wordt, voor zover overeengekomen, een regeling opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

a een voorbehoud van de werkgever als bedoeld in artikel 12;

b in geval van terugstorting: de voorwaarden waaronder sprake is van terugstorting, de wijze van vaststelling van de hoogte van de terugstorting en de bestemming ervan in geval van premiekorting of terugstorting: de voorwaarden waaronder sprake is van premiekorting of terugstorting, de wijze van vaststelling van de hoogte van de premiekorting of terugstorting en de bestemming ervan;

c ingeval van een bijstortingsverplichting van de werkgever: onder welke voorwaarden sprake is van een bijstortingsverplichting en hoe de hoogte ervan wordt bepaald;

d de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling na beëindiging van het dienstverband;

e de aansluitingscriteria op grond waarvan de vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds heeft plaatsgevonden; of

f de rechten en verplichtingen met betrekking tot vrijwillige pensioenregelingen.; of

g de maatstaven voor en voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt.

3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j en k en de afspraken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l.

Consultatiedocument, p. 32:

De afspraken over de solidariteitsreserve worden vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement. Hierin is ten minste opgenomen:
• de wijze waarop de solidariteitsreserve gevuld wordt;
• de wijze waarop pensioenvermogens worden aangevuld vanuit de solidariteitsreserve;
• de wijze waarop de solidariteitsreserve meedeelt in de collectieve risico’s en rendementen;
• de gewenste en de maximale omvang van de solidariteitsreserve;
• beleid bij een lege of volle solidariteitsreserve;
• op welke wijze de solidariteitsreserve bijdraagt aan de intergenerationele risicodeling en/of stabiliteit van de pensioenen;
• de samenhang en onderlinge consistentie van voorgaande elementen.

[…]

Consultatiedocument, p. 163-164:

Artikel I, onderdeel N en artikel VII, onderdeel N
In artikel 25 van de Pensioenwet en artikel 35 Wvb staan de eisen die gesteld worden aan een uitvoeringsovereenkomst.

In het eerste lid, onderdeel f, wordt geregeld dat de uitgangspunten, regels en procedures ten aanzien van de solidariteitsreserve in de uitvoeringsovereenkomst moeten staan. Dit geldt natuurlijk alleen indien er een solidariteitsreserve is. Dat zal steeds het geval zijn bij een nieuwe premieovereenkomst en daarvan kan sprake zijn bij een verbeterde premieovereenkomst. In onderdeel f worden een aantal onderwerpen opgesomd die in ieder geval moeten worden opgenomen. Dat betreft de wijze waarop de solidariteitsreserve wordt gevuld. Structureel kan vulling uit de premie of uit overrendement en incidenteel door een storting van de werkgever of door vermogen te bestemmen voor de solidariteitsreserve bij invaren. Verder moeten de uitdeelregels worden opgenomen. Duidelijk moet zijn hoe vermogen uit de reserve verdeeld wordt en welke criteria daarbij gehanteerd worden. De gewenste en de maximale omvang van de solidariteitsreserve moet worden opgenomen. Het wettelijk maximum bedraagt 15% van het pensioenvermogen maar partijen kunnen een ander maximum overeenkomen. Tenslotte moet opgenomen worden op welke wijze de solidariteitsreserve bijdraagt aan intergenerationele risicodeling en stabiliteit en moet de samenhang en consistentie van de opgenomen onderdelen opgenomen worden.

Het tweede lid, onderdeel b, (onderdeel a in artikel 35 Wvb) wordt aangepast omdat de regeling voor premiekorting (artikel 129 van de Pensioenwet en artikel 124 Wvb) geschrapt wordt. Verder wordt de regeling voor toeslagverlening verplaatst van het eerste lid, onderdeel f, naar het tweede lid. In het tweede lid staan de onderwerpen die in de uitvoeringsovereenkomst worden opgenomen voor zover ze overeengekomen zijn en toeslagverlening zal alleen in een beperkt aantal overeenkomsten nog voorkomen.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search