Artikel 25 Eisen inzake inhoud uitvoeringsovereenkomst

1 In de uitvoeringsovereenkomst wordt in ieder geval een regeling opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

a de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld;

b de wijze waarop en termijnen waarin de verschuldigde premie moet worden voldaan met inachtneming van artikel 26;

c de informatie welke door de werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt verstrekt;

d de procedures welke gelden bij het niet nakomen van premiebetalingsverplichtingen door de werkgever;

e de procedures welke gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement in verband met het sluiten en wijzigen van een pensioenovereenkomst;

f de maatstaven voor en voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt  indien van toepassing de uitgangspunten, regels en procedures welke gelden ten aanzien van een solidariteitsreserve waaronder:

1° de wijze waarop de solidariteitsreserve wordt gevuld;

2° de regels voor het uitdelen uit de solidariteitsreserve;

3° de gewenste en maximale omvang van de solidariteitsreserve;

4° het beleid ten aanzien van een lege of volle solidariteitsreserve;

5° de wijze waarop de solidariteitsreserve bijdraagt aan de intergenerationele risicodeling en stabiliteit; en

6° de samenhang en onderlinge consistentie van deze uitgangspunten, regels en procedures;

g de uitgangspunten en procedures welke gelden ten aanzien van de besluitvorming over vermogenstekorten en vermogensoverschotten dan wel winstdeling;

h de voorwaarden die gelden bij beëindiging van een met een verzekeraar, een premiepensioeninstelling of een algemeen pensioenfonds gesloten uitvoeringsovereenkomst. In deze regeling worden de belangen van zowel de verzekeraar, de premiepensioeninstelling of het algemeen pensioenfonds als de werkgever vanuit actuarieel en bedrijfseconomisch oogpunt op evenwichtige wijze gewaarborgd door rekening te houden met:

1° de overige voorwaarden in de uitvoeringsovereenkomst;

2° de gehanteerde tarieven; en

3° de winstdelingsvorm.

De regeling kan geen uitsluiting van collectieve waardeoverdracht inhouden;

i de criteria die de premiepensioeninstelling hanteert bij de keuze voor een verzekeraar voor de inkoop van een pensioenuitkering;

j de kosten die verband houden met de uitvoering van de pensioenregeling en die in mindering kunnen worden gebracht op een afgescheiden vermogen dat wordt aangehouden door een algemeen pensioenfonds;

k de kosten die ten laste kunnen worden gebracht van de premie voor een afgescheiden vermogen dat wordt aangehouden door een algemeen pensioenfonds; en

l de afspraken die met een algemeen pensioenfonds worden gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.; en

m ingeval een premie-uitkeringsovereenkomst wordt uitgevoerd door een
premiepensioeninstelling: de afspraken die worden gemaakt met een verzekeraar over de
toepassing van artikel 10c, derde lid, en over de wijze waarop na de waardeoverdracht wordt
voldaan aan de bepalingen in deze wet.

2 In de uitvoeringsovereenkomst wordt, voor zover overeengekomen, een regeling opgenomen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

a een voorbehoud van de werkgever als bedoeld in artikel 12;

b in geval van premiekorting of terugstorting: de voorwaarden waaronder sprake is van
premiekorting of terugstorting, de wijze van vaststelling van de hoogte van de premiekorting
of terugstorting en de bestemming ervan;

c ingeval van een bijstortingsverplichting van de werkgever: onder welke voorwaarden sprake is van een bijstortingsverplichting en hoe de hoogte ervan wordt bepaald;

d de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling na beëindiging van het dienstverband;

e de aansluitingscriteria op grond waarvan de vrijwillige aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds heeft plaatsgevonden; of

f de rechten en verplichtingen met betrekking tot vrijwillige pensioenregelingen.; of

g de maatstaven voor en voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt.

3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de kosten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel j en k en de afspraken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel l.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search