Artikel 38 Verstrekken informatie aan deelnemers jaarlijks

1 De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer jaarlijks:

a een opgave van de verworven pensioenaanspraken;

b een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen;

c voor zover van toepassing, informatie over toeslagverlening;

d voor zover van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134;

e informatie over een variabele uitkering; voor zover van toepassing, informatie over de
solidariteitsreserve of risicodelingsreserve;

f informatie over de reglementaire pensioenleeftijd;

g een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen;

h informatie over de werkgeverspremie en werknemerspremie;

i informatie over garanties;

j informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;

k voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf; en

l voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten.;

m. de totaal ingelegde pensioenpremies die zijn ingelegd op grond van een solidaire
premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst of premie-uitkeringsovereenkomst;

n. de totaal behaalde beleggingsrendementen per deelnemer die op grond van een solidaire
premieovereenkomst, flexibele premieovereenkomst of premie-uitkeringsovereenkomst zijn
behaald; en

o. andere per algemene maatregel van bestuur bepaalde vereiste informatie.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgaven en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search