Artikel 38 Verstrekken informatie aan deelnemers jaarlijks

1 De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer jaarlijks:

a een opgave van de verworven pensioenaanspraken;

b een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen;

c voor zover van toepassing, informatie over toeslagverlening;

d informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134;

e voor zover van toepassing, informatie over de solidariteitsreserve; informatie over een variabele uitkering;

f informatie over de reglementaire pensioenleeftijd;

g een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen;

h informatie over de werkgeverspremie en werknemerspremie;

i informatie over garanties;

j informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;

k voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf; en

l voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgaven en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Consultatiedocument, p. 112:

1. Het is wenselijk dat deelnemers informatie ontvangen in een vorm die past bij en uitgaat van de wensen, behoeften en kenmerken van de doelgroep waartoe die deelnemer behoort. Daarvoor is nodig dat pensioenuitvoerders effectief om kunnen gaan met de wijze waarop zij verplichte informatie aan hun deelnemers geven. Het gebruik van verplicht voorgeschreven uniforme model past daar niet langer bij. De regering stelt dan ook voor om het verplicht hanteren van het model van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) af te schaffen. Een standenoverzicht, met het woord “Pensioenoverzicht” en de geldende elementen, blijft op grond van Europese regelgeving wel verplicht. De verwachting is dat pensioenuitvoerders de ruimte zullen nemen om pensioeninformatie beter te laten aansluiten op de doelgroep. Een verplicht format maakt het voor pensioenuitvoerders onmogelijk de vormgeving aan te passen. Ook ten behoeve van de optelbaarheid van pensioen(overzichten) is het niet langer nodig uniformering van de vormgeving af te dwingen, aangezien mijnpensioenoverzicht.nl dit overzicht biedt. Op mijnpensioenoverzicht.nl wordt namelijk een overzicht gegeven van AOW en pensioen, alsmede inzicht in de gevolgen van gebeurtenissen. De afschaffing van de verplichte vorm laat de verplichte inhoud onverlet, bijvoorbeeld ook het verwachte pensioen in de drie scenario’s.

[…]

Consultatiedocument, p. 164:

Artikel I, onderdeel Q, R en S en artikel VII, onderdelen Q, R en S
De artikelen 38 tot en met 44 en 45 van de Pensioenwet en 39 tot en met 45 en 46 Wvb hebben betrekking op de incidentele en periodieke informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden en informatie voorafgaand aan de deelname aan een vrijwillige regeling. Bij al deze bepalingen is toegevoegd aan informatie over toeslagverlening en kortingen dat deze wordt verstrekt “indien van toepassing”. Toeslagverlening en kortingen zullen bij premieovereenkomsten veel minder voorkomen. In de situatie dat het zich wel voordoet wordt daarover natuurlijk wel informatie verstrekt.

Op grond van de regeling voor het pensioenoverzicht voor deelnemers wordt informatie verstrekt over verworven pensioen. Dit voorschrift blijft ongewijzigd maar zal door de wijzigingen met betrekking tot de pensioenovereenkomsten en het partnerpensioen in bepaalde gevallen een andere inhoud hebben. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zal dit verder worden uitgewerkt.

Consultatiedocument, p. 164-165:

Aan het pensioenoverzicht voor deelnemers en gewezen deelnemers wordt toegevoegd dat informatie moet worden vertrekt over storting in en uitdeling uit de solidariteitsreserve indien daarvan sprake is. Bij een nieuwe premieovereenkomst is steeds sprake van een solidariteitsreserve. Bij een verbeterde premieovereenkomst kan een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds of een beroepspensioenfonds een solidariteitsreserve hanteren.

Verder wordt geregeld dat aan deelnemers en gewezen deelnemers steeds informatie moet worden verstrekt over ingehouden kosten. Bij premieovereenkomsten zal daar eerder sprake van zijn dan bij uitkeringsovereenkomsten het geval is.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search