Artikel 39 Verstrekken informatie aan deelnemers bij beëindiging deelneming

1 Voor zover van toepassing verstrekt de pensioenuitvoerder de deelnemer bij beëindiging van de deelneming:

a een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken op grond van artikel 55;

b indien van toepassing, informatie over toeslagverlening;

c informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is;

d informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder; en

e indien van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134.

2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgave en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Consultatiedocument, p. 164:

Artikel I, onderdeel Q, R en S en artikel VII, onderdelen Q, R en S
De artikelen 38 tot en met 44 en 45 van de Pensioenwet en 39 tot en met 45 en 46 Wvb hebben betrekking op de incidentele en periodieke informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden en informatie voorafgaand aan de deelname aan een vrijwillige regeling. Bij al deze bepalingen is toegevoegd aan informatie over toeslagverlening en kortingen dat deze wordt verstrekt “indien van toepassing”. Toeslagverlening en kortingen zullen bij premieovereenkomsten veel minder voorkomen. In de situatie dat het zich wel voordoet wordt daarover natuurlijk wel informatie verstrekt.

Op grond van de regeling voor het pensioenoverzicht voor deelnemers wordt informatie verstrekt over verworven pensioen. Dit voorschrift blijft ongewijzigd maar zal door de wijzigingen met betrekking tot de pensioenovereenkomsten en het partnerpensioen in bepaalde gevallen een andere inhoud hebben. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zal dit verder worden uitgewerkt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search