Artikel 40 Verstrekken informatie aan gewezen deelnemers jaarlijks

1 De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen deelnemer jaarlijks:

a een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken, waarbij deze gegevens voor zover het ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en een optimistisch scenario, met de waarschuwing dat de projecties kunnen verschillen van de definitieve hoogte van de te ontvangen pensioenuitkeringen;

b voor zover van toepassing, informatie over toeslagverlening;

c voor zover van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134;

d informatie over een variabele uitkering; voor zover van toepassing, informatie over de solidariteitsreserve of risicodelingsreserve; 

e informatie over de reglementaire pensioenleeftijd;

f informatie over garanties;

g informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt;

h voor zover van toepassing, informatie over de dekkingsgraad naar Nederlandse maatstaf; en

i voor zover van toepassing, informatie over de ingehouden kosten.

2 De pensioenuitvoerder informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een voor hem relevante wijziging in het pensioenreglement over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder.

3 De in het eerste lid bedoelde informatie kan in afwijking van dat lid door de pensioenuitvoerder op zijn website ter beschikking worden gesteld, mits de informatie ten minste een keer in de vijf jaar met inachtneming van artikel 49 wordt verstrekt. Artikel 46a, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing bij het op de website ter beschikking stellen van de informatie.

4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgave en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search