Artikel 44 Verstrekken informatie aan pensioengerechtigden jaarlijks

1 De pensioenuitvoerder verstrekt de pensioengerechtigde jaarlijks:

a een opgave van zijn pensioenrecht;

b een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet;

c voor zover van toepassing, informatie over toeslagverlening;

d voor zover van toepassing, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134;

e informatie over garanties; en

f informatie over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt.

2 De pensioenuitvoerder informeert de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een voor hem relevante wijziging in het pensioenreglement over die wijziging en de mogelijkheid om het gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder.

3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde opgaven en informatie en de wijze waarop deze worden verstrekt.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

[/vc_column][/vc_row]

Start typing and press Enter to search