Artikel 147 Staten

1 Een pensioenfonds doet het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar.

2 Een pensioenfonds verstrekt periodiek binnen de daartoe vastgestelde termijnen staten aan de toezichthouder die de toezichthouder nodig heeft voor de juiste uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 151.

3 De staten omvatten uitsluitend Voor zover van toepassing omvatten de staten:

a informatie over de organisatie van het pensioenfonds;

b een bestuursverslag;

c een balans;

d informatie over financiële relaties en transacties van het pensioenfonds;

e een rekening van baten en lasten;

f informatie inzake de dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de reële dekkingsgraad;

g informatie inzake het vereist eigen vermogen;

h actuariële staten, gewaarmerkt door een bevoegde actuaris, waaronder een actuarieel verslag voorzien van een verklaring van een actuaris;

i informatie over het deelnemersbestand;

j informatie inzake de uitgevoerde pensioenregeling en eventueel andere door het pensioenfonds uitgevoerde regelingen;

k premiegegevens;

l informatie inzake verzekering;

m informatie inzake verplichtingen van het pensioenfonds voor risico van de deelnemers;

n informatie over het herstelplan;

o informatie over de haalbaarheidstoets;

p informatie over toeslagverlening; en

q informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten;.

r informatie over de solidariteitsreserve;

s informatie over de toedelingsregels; en

t informatie over de risicohouding.

4 Met zijn verklaring bedoeld in het derde lid, onderdeel h, bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat voldaan is aan de artikelen 126 tot en met 140. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken.

5 De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de staten.

6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot:

a de inhoud en de modellen van de staten; en

b de wijze, de periodiciteit en de termijnen van de verstrekking.

Consultatiedocument, p. 54-55:

Staten
Een pensioenfonds verstrekt periodiek verschillende staten aan de toezichthouder voor de juiste uitoefening van zijn taak. De wet noemt de onderwerpen waarover de toezichthouder periodiek informatie mag opvragen. Met dit wetsvoorstel wordt ten aanzien van het nieuwe contract en de verbeterde premieregeling het volgende aan deze lijst toegevoegd:

  • informatie over de solidariteitsreserve en
  • informatie over de toedeling van beleggingsresultaten, sterfteresultaat en resultaat als gevolg van aanpassing in de levensverwachting.

Uiteraard rapporteert een pensioenfonds alleen informatie over de pensioenregelingen die het uitvoert. Een deel van de onderwerpen waarover pensioenfondsen nu rapporteren, komt aldus te vervallen als het pensioenfonds niet langer een uitkeringsovereenkomst uitvoert, zoals informatie over de dekkingsgraad, het vereist eigen vermogen, de actuariële staten, een deel van de premiegegevens (met betrekking tot de kostendekkende premie) en informatie over het herstelplan, de haalbaarheidstoets, de toeslagverlening en vermindering van de pensioen- aanspraken en -rechten.

[…]

Consultatiedocument, p. 177:

Artikel I, onderdeel PPP en artikel VII, onderdeel LLL
In artikel 147, derde lid, van de Pensioenwet en artikel 412, derde lid, Wvb is opgenomen over welke onderwerpen de staten, die pensioenfondsen jaarlijks aan DNB moeten verstrekken, informatie moet bevatten. Aan de aanhef wordt toegevoegd “voor zover van toepassing” om aan te geven dat alleen die informatie moet worden verstrekt die relevant is voor het betreffende pensioenfonds. Zo zal bij een pensioenfonds dat een nieuwe premieovereenkomst uitvoert geen sprake zijn van toeslagverlening en zal een pensioenfonds dat een verbeterde premieovereenkomst uitvoert geen toedelingsregels gebruiken.
Verder worden drie onderwerpen toegevoegd aan de opsomming van onderwerpen dat in de staten is opgenomen, namelijk informatie over de solidariteitsreserve, de toedelingsregels en de risicohouding. Tenslotte wordt het woord uitsluitend in de aanhef geschrapt omdat de opsomming in de wet niet limitatief is. Er wordt nog nader bezien of in het nieuwe stelsel ook andere onderwerpen relevant zijn voor de staten.

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Hier de tekst

Start typing and press Enter to search